هانسگروهه اکو اسمارت

در آب و پولتان صرفه جویی کنید 

دوش ها و شیرهای هانسگروهه به تکنولوژی اکو اسمارت مجهز هستند که در مقدار مصرف آب تا 60 درصد نسبت به محصولات معمول صرفه جویی می کنند. این فقط بدین معنی نیست که شما آب کمتری مصرف می کنید بلکه همچنان به مصرف انرژی کمتری برای گرم کردن آب نیاز پیدا می کنید که این هم خبر خوبی برای سیارۀ زمین و هم خبر خوبی برای کیف پول شما است.

حفظ و صرفه جویی در آب: ویژگی پیشرفته محدود کردن جربان آب در دوش های هانسگروهه ، مصرف آب را از 9 لیتر به 6 لیتر در دقیقه کاهش می دهد.

اثر اکو اسمارت را در قبوض منزلتان ببینید


• تکنولوژی اکو اسمارت شاید از سوی هانسگروهه پنهان شده باشد اما اثر آن براحتی قابل دیدن است
• مزایای اکواسمارت مصرف آب تا 9 متر در سردوش ها و سردوش های دستی کاهش یافته در حالیکه محصولات سبز هانسگروهه تا 6 متر در دقیقه آب مصرف دارند. شیر های استاندارد هانسگروهه برای هر یک دقیقه 5 لیتر آب مصرف خواهند داشت. مصرف آب گرم کاهش یافته و مصرف انرژی کمتر خواهد بود که این خود به معنای هزینه قبض کمتر و انتشار کمتر CO2 برای محیط زیست است.