هانسگروهه کول استارت

ذخیره انرژی در گرمایش آب

در شیرهای کول استارت هانسگروهه ، فقط آب سرد بصورت ابتدایی و بیش فرض جریان پیدا می کند . این بدین معنی است که این نوع شیرها توسط جریان آب گرم د ر صورتی که نیاز باشد ، پر نمی شوند ولی اگر شما به آب گرم احتیاج داشته باشید ، کافیست دسته را به سمت چپ بچرخانید تا جریان آب گرم داشته باشید.

وقتی دسته در مرکز قرار دارد ، شیر کول استارت تنها آب سرد را تامین می کند . آب گرم زمانی جریان می یابد که دسته شیر را بچپ بچرخانید

بصورت اتومات هزینه مصرفی برای آب گرمتان را کم کنید

در موارد زیاد مثل شستشو سریع دستها ، نیاز به آب گرم نیست . در شیرهای استاندارد ، جریان آب گرم زمانی که دسته ی شیر در مرکز قرار دارد هم تامین می شود اما در شیرهای کول استات ، تنها زمانی آب گرم خواهید داشت که شما تصمیم بگیرید ، آب گرم داشته باشید تنها زمانی انرژی مصرف می شود که شما اهرم شیر را بسمت چپ بچرخانید و این بشما بستگی دارد که کی نیاز به آب گرم دارید و با چه دمایی و چه مقدار آب گرم نیاز دارید و دیگر امکان بازگشت دسته به سمت راست نیست و این راه حلی ساده در کاهش هزینه قبض انرژی منزلتان است.